Trong chương này các em tìm hiểu về: cấu trúc rẽ nhánh, cấu trúc lặp,  mảng một chiều, dữ liệu kiểu xâu và bản ghi.... Khóa học gồm có các slide bài giảng, bài tập trắc nghiệm và bài tập tự luận.